Regulamin

1.Informacje ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez "DANA 2" Tomasz Duło , 08-110 Siedlce ul. Wojska Polskiego 19,  zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP: 8212420917 („Sprzedawca”) za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.etextile.pl . Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy adres poczty elektronicznej sklep@etextile.pl

2. Sprzedaż towarów

Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego „etextile.pl” odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość na terenie Polski poprzez stronę internetową www.etextile.pl. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy. Jest możliwość wystawienia faktury VAT po podaniu następujących danych w formularzu: pełnej nazwy firmy , adresu siedziby oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon fiskalny.

3. Ceny

Ceny na stronie podane są w PLN i są cenami brutto posiadającymi wliczony odpowiedni podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt 5 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Sposób płatności

Przelew na konto - dane do przelewu zostaną wyświetlone bezpośrednio po złożeniu zamówienia

Płatność za pomocą serwisu Przelewy24 - dyspozycję płatności można zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia

Płatność przy odbiorze - zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

Płatność w sklepie - zapłata następuje w gotówce do rąk pracownika sklepu w Siedlcach przy ul. Wojska Polskiego 19 przy odbiorze zamówienia.

Zapłata za zamówienie powinna nastąpić najpóźniej siedem dni od zawarcia umowy ( z wyłączeniem płatności przy odbiorze osobistym ) .

 

5. Transport i koszty dostawy

Towar wysyłamy Firmą kurierską GLS na wskazany adres przez Klienta. Jest możliwy odbiór zamówienia przez Klienta (lub osobę przez niego upoważnioną) w sklepie stacjonarnym w Siedlcach przy ul. Wojska Polskiego 19 .

Dla zamówień powyżej 300 PLN wysyłka bezpłatna.

Płatność przelewem na konto i dostawa przez kuriera GLS – 18,00 zł,

Płatność za pobraniem i dostawa przez kuriera GLS – 20,00 zł,

Przy odbiorze osobistym nie naliczamy kosztów dostawy.

6. Czas realizacji zamówienia

W przypadku zamówień płatnych przelewem są one kompletowane i nadawane od dnia otrzymania zapłaty od Klienta.

W przypadku zamówień płatnych za pobraniem są one kompletowane i nadawane w najbliższy dzień roboczy po złożeniu przez Klienta zamówienia.

Przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS to 24 - 48 godzin od momentu nadania.

Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże nasz sklep dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

7. Odstąpienie od umowy

a) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. g) regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

pisemnie na adres: "DANA 2" Tomasz Duło, ul. Wojska Polskiego 19 , 08-110 Siedlce;

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@etextile.pl;

b) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Do zwrotu obowiązkowo musi być dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura ) .

c) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

d) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta

sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: "Dana 2" Tomasz Duło , ul. Wojska Polskiego 19 , 08-110 Siedlce.

f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”. [Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

g) Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.Reklamacje

Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad. Reklamacje mogą być składane na adres: "DANA 2" Tomasz Duło, ul. Wojska Polskiego 19, 08-110 Siedlce lub na adres poczty elektronicznej sklep@etextile.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.

Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9. Prawa autorskie

Wszelkie użyte na stronach serwisu www.etextile.pl zdjęcia, opisy, nazwy produktów i producentów, oraz znaki towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.

10. Dane osobowe

Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, a w razie wyrażenia zgody przez Klienta, również w celu przesyłania własnych informacji Sklepu o nowościach i promocjach.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Klient będący osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.