Polityka prywatności

1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: 

 "DANA 2" Tomasz Duło , 08-110 Siedlce ul. Wojska Polskiego 19
nr. konta: 40 1050 1894 1000 0092 1775 1313

 

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska w celu umożliwienia wysłania Państwu zamówienia oraz w celu umożliwienia kontaktu z Państwem.

- Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

- Nr telefonu – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

- Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

- Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

- Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie się Państwo zgodzić na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i abyście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

- Dokonując  zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Państwa osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

- Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

- Jeśli chcecie Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, możecie Państwo zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzą sobie Pańśtwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie Państwo prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Państwa kart kredytowych czy danych dostępu do Państwa konta bankowego.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz.1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest DANA 2 Tomasz Duło z siedzibą w Siedlcach 08-110 przy ulicy Wojska Polskiego 19 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.

8. Prawa użytkownika

Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych informacji o:

   a).   okresie przetwarzania jej danych,
   b).   dostępu do danych - ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
   c).   przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
   d).   wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Zakres udostępniania i wykorzystania danych
Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości e-mail z aktualnym wydarzeniami w naszym sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.
 

 Polityka Ochrony Danych osobowych
w FIRMIE „DANA 2” Tomasz Duło

z dnia 25 maja 2018 r.

Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), celem zapewnienia, że dane osobowe w firmie „Dana 2 „ Tomasz Duło są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa poprzez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń; a firmie „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia, że domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

 1.  Postanowienia wstępne

  1. Polityka określa zasady przetwarzania oraz zabezpieczania Danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło , celem zapewnienia zbieżności Przetwarzania z wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Polityka stanowi zbiór oraz podstawę wdrażanych w „Dana 2” Tomasz Duło wymogów, procedur oraz zasad ochrony danych osobowych. Polityka zawiera:

   1. zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących wbiór procedur, instrukcji i regulacji szczegółowych dotyczących przetwarzania Danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło , dotyczących poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych; stanowiących załączniki do Polityki.

  2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników oraz współpracowników „Dana 2” Tomasz Duło . Za przestrzeganie i utrzymanie postanowień Polityki odpowiedzialni są:

   1. Właściciel ; TOMASZ DUŁO

Dla skutecznej realizacji Polityki, uwzględniając zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia w „Dana 2” Tomasz DułO

zapewnia:

   1. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych;

   2. stałe monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz poddawanie środków, o których mowa w ust. 1.3 (i) ciągłym przeglądom oraz uaktualnianiu;

   3. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych.

  1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień polityki zapewnia Właściciel w „Dana 2” Tomasz Duło. Nadzór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zmierza w szczególności, ale nie wyłącznie do zapewnienia, że czynności związane z przetwarzaniem Danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło są zgodne z wymogami prawa oraz postanowieniami Polityki.

  2. „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia się zgodność postępowania kontrahentów FIRMY, w tym w szczególności Podmiotów Przetwarzających z postanowieniami Polityki w odpowiednim zakresie we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do przekazania tym podmiotom Danych osobowych do przetwarzania, w tym do przechowywania.

  3. Polityka jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej w siedzibie „Dana 2” Tomasz Duło oraz elektronicznej na stronie internetowej www.etextile.pl

  4. Politykę udostępnia się:

   1. obligatoryjnie wszystkim osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło, celem zapewnienia osobom upoważnionym należytej wiedzy oraz informacji na temat zasad i wymogów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło;

   2. osobom zainteresowanym, w szczególności osobom fizycznym, których dane dotyczą – na ich wniosek.

 1. Słownik pojęć

  1. Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

   1. Polityka – oznacza niniejszą Politykę wraz ze wszystkimi ewentualnymi Załącznikami;

   2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;

   3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

   4. Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez „Dana 2” Tomasz Duło do przetwarzania Danych osobowych w danym zakresie;

   5. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;

   6. Zbiór danych – oznacza każdy uporządkowany zestaw Danych osobowych, dostępny według określonych kryteriów;

   7. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu „Dana 2” Tomasz Duło

   8. Rejestr - oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych „Dana 2” Tomasz Duło

   9. Uwierzytelnienie – oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości Użytkownika;

   10. „Dana 2” Tomasz Duło- oznacza „Dana 2” Tomasz Duło z siedzibą 08-110 Siedlce przy ul. Wojska Polskiego 19, NIP 821-242-09-17.. ; REGON362837068 ;

   11. Pracownicy – oznaczają zarówno osoby zatrudnione w „Dana 2” Tomasz Duło . na podstawie stosunku pracy, jak również osoby fizyczne współpracujące z „Dana 2” Tomasz Duło na podstawie Umowy cywilnoprawnej;

   12. System – oznacza System ochrony danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło o którym mowa w §5 Polityki;

   13. Dane wrażliwe – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 RODO.

 2. Dane osobowe

  1. „Dana 2” Tomasz Duło przetwarza Dane osobowe gromadzone w zbiorach danych. Zbiory danych przetwarzane w „Dana 2” Tomasz Duło określa Załącznik nr 1 do Polityki.

  2. Uaktualnienie lub poszerzenie listy Zbiorów danych następuje po uprzednim przeprowadzeniu analizy skutków oraz ryzyko przetwarzania danych osobowych dla praw i wolności osób fizycznych objętych zbiorem.

  3. „Dana 2” Tomasz Duło nie podejmuje czynności Przetwarzania, które mogłyby wiązać się z istotnym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których Dane osobowe dotyczą. W przypadku planowania podjęcia czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym „Dana 2” Tomasz Duło obligatoryjnie przeprowadza uprzednią ocenę skutków przetwarzania, o których mowa w art. 35 RODO.

  4. Dane osobowe domyślnie przetwarzane są na obszarze na terenie obejmującym „Dana 2” Tomasz Duło zlokalizowane w Siedlcach 08-110 przy ul. Wojska Polskiego 19 . Dodatkowy obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

 3. Podstawy ochrony Danych Osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło.

  1. „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

  2. Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się Dane osobowe przetwarzane w „Dana 2” Tomasz Duło zobowiązane są do Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki, jak również innych wewnętrznych aktów prawnych „Dana 2” Tomasz Duło lub procedur wewnętrznych związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych.

  3. Przy zatrudnianiu Pracowników oraz w toku zatrudnienia „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia, że:

   1. Pracownicy przez przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych otrzymują należytą wiedzę w zakresie zasad Przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło;

   2. każdy z Pracowników zostaje upoważniony na piśmie do Przetwarzania Danych Osobowych w niezbędnym zakresie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 do Polityki;

   3. każdy z pracowników zostaje zobowiązany do zachowania poufności i integralności Danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Polityki, przy czym Pracownicy zobowiązani są w szczególności, ale nie wyłącznie do:

    1. ścisłego przestrzegania zakresu upoważnienia;

    2. przestrzegania wymogów prawa oraz postanowień Polityki w zakresie przetwarzania;

    3. zachowania w tajemnicy Danych osobowych;

    4. zachowania w tajemnicy sposób zachowania poufności i integralności Danych Osobowych;

    5. niezwłocznego zgłaszania Właścicielowi Tomasz Duło wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych.

  4. „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia, aby Dane Osobowe Przetwarzane w „Dana 2” Tomasz Duło były:

   1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");

   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  5. Przy zapewnieniu Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.4 „Dana 2” Tomasz Duło opiera Przetwarzanie na następujących podstawach:

   1. Legalność – „Dana 2” Tomasz Duło dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;

   2. Bezpieczeństwo − „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;

   3. Prawa Jednostki − „Dana 2” Tomasz Duło umożliwia osobom, których Dane Osobowe są przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;

   4. Rozliczalność – „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

  6. Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 377 ze zm.) „Dana 2” Tomasz Duło uwzględnia, że Dane osobowe Przetwarzane w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego objęte są tajemnicą doradcy podatkowego. W zakresie Przetwarzania Danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą „Dana 2” Tomasz Duło stosuje się do wytycznych oraz wymogów w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej.

  7. „Dana 2” Tomasz Duło nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

 4. System ochrony danych osobowych

  1. „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa również poprzez zaprojektowanie, wprowadzenie i utrzymywanie Systemu. Na System składają się środki organizacyjne oraz środki techniczne ochrony, adekwatne do poziomu ryzyka zidentyfikowanego dla poszczególnych Zbiorów danych oraz kategorii danych. Na System składają się w szczególności następujące środki:

   1. ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do Osób upoważnionych oraz zapewnienie, że inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do Przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w towarzystwie Osoby upoważnionej;

   2. zamykanie pomieszczeń tworzących obszar, o którym mowa w ust. 3.4 Polityki na czas nieobecności Pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;

   3. zapewnienie zabezpieczenia obszaru, o którym mowa w ust. 3.4 Polityki przed czynnikami losowymi, takimi jak pożar lub powódź;

   4. wykorzystywanie zamykanych szafek, szuflad lub innych środków technicznych uniemożliwiających osobom niepowołanym dostęp do przechowywanych w nich Danych osobowych;

   5. wdrożenie Polityki czystego biurka, która stanowi Załącznik nr 4 do Polityki;

   6. wdrożenie Procedury otwierania i zamykania budynków oraz pomieszczeń biurowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Polityki;

   7. zapewnienie skutecznego usuwania lub niszczenia dokumentów zawierających Dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;

   8. zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego:

    1. ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz,

    2. zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania,

    3. zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego w „Dana 2” Tomasz Duło przed złośliwym oprogramowaniem,

    4. zapewnienie stałego i częstotliwego sporządzania kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach, serwerze oraz w sieci .

    5. ograniczenie dostępu do sprzętu komputerowego, serwera oraz sieci lokalnej poprzez stosowanie reguł Uwierzytelniania;

   9. przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;

   10. realizację standardów weryfikacji i doboru Podmiotów przetwarzających, jak również warunków powierzenia Przetwarzania danych na rzecz poszczególnych Podmiotów przetwarzających;

   11. monitorowanie zmian w zakresie procesów Przetwarzania Danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło oraz bieżące zarządzanie zmianami mającymi wpływ na ochronę Danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło.

 5. Rejestr

  1. Rejestr obejmuje kategorie czynności przetwarzania Danych Osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło. Za pośrednictwem Rejestru „Dana 2” Tomasz Duło dokumentuje czynności przetwarzania Danych Osobowych oraz inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje Dane osobowe. Rejestr stanowi Załącznik nr 6 do Polityki.

  2. Za pośrednictwem Rejestru, w szczególności poprzez wskazanie w Rejestrze ogólnych środków ochrony Danych Osobowych objętych wyodrębnioną czynnością przetwarzania, „Dana 2” Tomasz Duło dąży również do wykazania zgodności Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa.

  3. W Rejestrze, odrębnie dla każdej zidentyfikowanej kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych, odnotowuje się co najmniej:

   1. nazwę czynności;

   2. cel przetwarzania;

   3. opis kategorii osób, których Dane osobowe przetwarzane są w ramach danej czynności;

   4. opis kategorii Danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności;

   5. podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu „Dana 2” Tomasz Duło, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;

   6. opis kategorii odbiorców danych, w tym Podmiotów przetwarzających),

   7. informację o ewentualnym przekazaniu Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

   8. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych osobowych, znajdujących zastosowanie do danej czynności.

  4. W przypadku uaktualnienia lub poszerzenia kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje niezwłocznego uaktualnienia Rejestru celem zapewnienia zgodności Rejestru ze stanem faktycznym oraz zakresem operacji przetwarzania Danych osobowych w „Dana 2” Tomasz Duło.

  5. Postanowienia ust. 6.4 nie wyłączają możliwości ujęcia w Rejestrze w miarę potrzeby informacji dodatkowych, zwiększających szczegółowość lub czytelność Rejestru lub ułatwiających zarządzanie zgodnością ochrony Danych osobowych z wymogami prawa, oraz realizację zasady rozliczalności.

  6. „Dana 2” Tomasz Duło dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania poprzez wskazanie ogólnej podstawy prawnej przetwarzania, takiej jak: zgoda, umowa, obowiązek prawny nałożony na firmę, uzasadniony cel firmy.

 6. Realizacja obowiązków wobec osób, których dane osobowe dotyczą

  1. „Dana 2” Tomasz Duło wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności, takich jak zgłoszenie sprzeciwu lub ograniczenie przetwarzania.

  2. „Dana 2” Tomasz Duło dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których Dane osobowe przetwarza.

  3. „Dana 2” Tomasz Duło publikuje na stronie internetowej www.etextile.pl oraz pozostawia do wglądu w siedzibie „Dana 2” Tomasz Duło:

   1. Politykę;

   2. Informację o prawach osób, których dane dotyczą;

   3. Informację o zakresie przetwarzanych danych osobowych w poszczególnych celach;

   4. Metodach kontaktu z „Dana 2” Tomasz Duło w zakresie danych osobowych;

  4. W celu realizacji praw osoby, której Dane osobowe dotyczą „Dana 2” Tomasz Duło zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez „Dana 2” Tomasz Duło, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

  5. „Dana 2” Tomasz Duło dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, informując osobę, której dane dotyczą:

   1. o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

   2. o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej;

   3. o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

   4. przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

   5. o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

   6. o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

  6. „Dana 2” Tomasz Duło bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

  7. Niezależnie od postanowień ust. 7.6, „Dana 2” Tomasz Duło określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe.

  8. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, „Dana 2” Tomasz Duło informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

  9. „Dana 2” Tomasz Duło wydaje osobie, której Dane osobowe dotyczą kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.

  10. „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. „Dana 2” Tomasz Duło ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

  11. „Dana 2” Tomasz Duło uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. „Dana 2” Tomasz Duło może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez „Dana 2” Tomasz Duło procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

  12. Z uwzględnieniem ust. 7.13, na żądanie osoby„Dana 2” Tomasz Duło usuwa dane, gdy:

   1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

   2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

   4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

   6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

  13. „Dana 2” Tomasz Duło przy usuwaniu danych osobowych uwzględnia, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

  14. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez „Dana 2” Tomasz Duło, „Dana 2” Tomasz Duło podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych „Dana 2” Tomasz Duło informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

  15. „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

   1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

   3. „Dana 2” Tomasz Duło nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie firma zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

  16. W trakcie ograniczenia przetwarzania „Dana 2” Tomasz Duło przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

  17. Na żądanie osoby „Dana 2” Tomasz Duło wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona „Dana 2” Tomasz Duło, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych „Dana 2” Tomasz Duło

  18. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, o którym mowa w art. 21 RODO, a dane przetwarzane są przez „Dana 2” Tomasz Duło w oparciu o uzasadniony interes firmy lub o powierzone firmie zadanie w interesie publicznym, „Dana 2” Tomasz Duło zobowiązuje się uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie firmy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  19. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez „Dana 2” Tomasz Duło na potrzeby marketingu bezpośredniego, „Dana 2” Tomasz Duło uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

 7. Minimalizacja danych

  1. „Dana 2” Tomasz Duło wdraża procedury służące realizacji zasady minimalizacji przetwarzanych Danych Osobowej pod względem:

   1. adekwatności Danych osobowych do celów Przetwarzania, obejmujących ograniczenie ilości przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakresu przetwarzania do celu Przetwarzania;

   2. ograniczenia dostępu do Danych osobowych wyłącznie do Osób upoważnionych, dla których wykorzystanie Danych osobowych w określonym zakresie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków;

   3. ograniczenia czasu przechowywania Danych osobowych do okresu, dla którego przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację celu Przetwarzania lub obowiązków nałożonych na „Dana 2” Tomasz Duło.

  2. „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

  3. „Dana 2” Tomasz Duło stosuje ograniczenia dostępu do Danych Osobowych poprzez wdrożenie:

   1. zobowiązanie Pracowników do zachowania poufności, w tym w zakresie Danych Osobowych;

   2. weryfikację kręgu wewnętrznych odbiorców Danych Osobowych poprzez nadawanie poszczególnym Pracownikom szczegółowych upoważnień co do Przetwarzania Danych Osobowych;

   3. wdrożenie logicznych środków technicznych ochrony Danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do systemów, oprogramowania oraz zasobów sieciowych wykorzystywanych w procesie Przetwarzania Danych Osobowych;

   4. wdrożenie fizycznych środków technicznych ochrony Danych osobowych, wskazanych w ust. 5.1 Polityki.

  4. „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających. „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

  5. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji „Dana 2” Tomasz Duło.

  6. „Dana 2” Tomasz Duło przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Rejestrze. „Dana 2” Tomasz Duło wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w firmie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

  7. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów „Dana 2” Tomasz Duło, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez „Dana 2” Tomasz Duło. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

 8. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia „Dana 2” Tomasz Duło wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyty stopień ochrony Danych osobowych, odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez „Dana 2” Tomasz Duło.

  2. „Dana 2” Tomasz Duło. przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

   1. „Dana 2” Tomasz Duło kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają;

   2. „Dana 2” Tomasz Duło przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Firma analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

  3. „Dana 2” Tomasz Duło wdraża środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 9. Naruszenie ochrony danych osobowych

  1. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych Osobowych uważa się w szczególności, ale nie wyłącznie:

   1. Naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane osobowe;

   2. udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym;

   3. przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich Przetwarzania;

   4. nieuprawnione lub przypadkowe uszkodzenie, utratę, zniszczenie lub zmianę Danych osobowych.

  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych „Dana 2” Tomasz Duło dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz szacuje skalę ryzyka.

  3. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, „Dana 2” Tomasz Duło bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 7 do Polityki.

  4. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której Dane osobowe dotyczą jest wysokie, „Dana 2” Tomasz Duło zawiadamia o incydencie także osobę, której danej dotyczą, chyba że:

   1. „Dana 2” Tomasz Duło wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;

   2. „Dana 2” Tomasz Duło zastosuje następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; lub

   3. wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

  5. Niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 10.2, „Dana 2” Tomasz Duło dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Wzór rejestru naruszeń danych osobowych stanowi Załącznik nr 8 do Polityki.

 10. Powierzenie przetwarzania

  1. „Dana 2” Tomasz Duło może powierzyć Przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO. Powierzenie Przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy doradcy podatkowego.

  2. „Dana 2” Tomasz Duło korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, „Dana 2” Tomasz Duło przed powierzeniem przetwarzania potencjalnemu Podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o zasadach ochrony Danych osobowych stosowanych przez potencjalny Podmiot przetwarzający, oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych.

 11. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

  1. „Dana 2” Tomasz Duło nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane osobowe dotyczą.

  2. Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych, „Dana 2” Tomasz Duło okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.